VESELÁ MYSL

umění pozitivního života

Marie Mihulová – Milan Svoboda

 OBSAH:

 Veselá mysl

Mysl a energie

Mysl a zdraví

Pozitivní myšlení

Životní pocit

Nálada

Ovládání mysli

V souladu se životem

UKÁZKA Z TEXTU:

Mysl a energie

   Člověk s převažujícím pozitivním laděním mysli vyzařuje neviditelné fluidum, které činí pobyt v jeho blízkosti pro ostatní příjemným. Podobně ale bytostný pesimista vyzařuje své „mentální jedy“, které lidé v okolí zaznamenávají vědomě či podvědomě jako vlivy nepříjemné a nepříznivé. V dnešní době řada badatelů poukazuje na staronovou skutečnost, která představuje energetické pozadí všech mentálních projevů. Upozorňují na základní zákonitost, obdobnou poměrům ve fyzickém světě. Jakýkoli projev ve viditelné oblasti se odehrává pouze na základě působení určitého druhu energie. Bez působení energie nedojde k ničemu, co bychom nemohli v okolním světě pozorovat.

   Dnes se potvrzuje skutečnost známá i jogínům před staletími či tisíciletími, že ani v oblasti mentální se neodehrává žádný projev bez působení odpovídající energie. V tomto případě se jedná o energie smyslově běžně nezachytitelné, přesto však významně ovlivňující celkový stav každého jedince. Je-li energetická struktura lidské bytosti sycena převážně pozitivní mentální energií, odráží se tato skutečnost v dobrém duševním stavu, což má příznivý vliv také na složku tělesnou. Oproti tomu, žije-li člověk v zajetí negativních myšlenek a emocí, a tudíž i negativních energií, stává se jeho duševní oblast labilní, disharmonickou až nemocnou. Stejně jako v prvním případě dochází i tentokrát k ovlivňování tělesné oblasti, která může při déletrvajících účincích negativních energií také onemocnět. Jedná se o oblast tzv. psychosomatických onemocnění, do níž je v dnešní době řazeno poměrně velké množství chorob.

 

   Po energetické stránce není člověk izolovanou bytostí. Naopak žije v jakémsi oceánu mentálních energií různé kvality. Z tohoto prostředí přitahuje takové energie, jaké převažují v jeho vlastním mentálním světě. Tak může docházet k výraznému posilování nežádoucích tendencí stejně jako k umocňování energií pozitivních. Lidská aura představující energetický obal člověka může kumulovat energie obojího druhu. Mentální energetické útvary, které se zde udržují někdy i poměrně dlouhou dobu, pak ovlivňují nositele aury a dle svého charakteru se jej snaží nasměrovat k určité formě myšlení i jednání. Může tak docházet k uzavření pomyslného kruhu, který má na začátku negativně laděné myšlenky. Ty vytvářejí negativní stopy v auře a přitahují navíc i negativní energie z okolí. Díky tlaku těchto energií člověk může upadat do hlubších mentálních negací, a tak opět kumulaci negativních energií posilovat. Kruh se může samozřejmě uzavírat i v opačném smyslu, kdy pozitivní myšlenky vytvářejí a přitahují pozitivní aurické útvary a ty opět posilují pozitivní tendence působící v oblasti myšlenek i činů.

   Z tohoto hlediska je třeba zvážit, pro jakou orientaci se člověk vědomě rozhodne, neboť působení mentálních energií nelze brát v žádném případě na lehkou váhu.

   Pro jednoduchost zde uvádíme pouze energii myšlenek. Stejně významná je samozřejmě i energie emocí, které také většinu myšlenek doprovázejí. Pozornost je proto pochopitelně třeba věnovat oběma složkám.

   Chceme-li udělat něco pro pročištění a harmonizaci uvedených energetických oblastí a tím se přiblížit i ke stavu veselé mysli, nemůžeme vedle vlastních myšlenek nevěnovat pozornost také vlivům, které vědomě přijímáme z okolí. Ať již se jedná o působení televize, rozhlasu, filmu, novin, časopisů, knih atd., měli bychom vědět, že i tyto vlivy mohou výrazně ovlivnit strukturu našich mentálních energií, a to jak směrem žádoucím, tak i opačným. Není proto dobré přijímat tyto vlivy bez výběru a domnívat se, že nás nemohou výrazněji ovlivnit. Podvědomá složka všechny tyto impulzy přijímá a přidává k těm, které nás budou dle svého charakteru v životě tížit, anebo povznášet.